متن استاتیک
 

گروه برقگروه کامپیوترگروه مکانیکگروه عمران و معماریگروه حسابداری و مدیریتگروه هنرروانشناسیحقوقگروه علوم پایهگروه علوم انسانی
مهندسی برقمهندسی کامپیوتر ما قبل 97 مهندسی مکانیکمهندسی عمرانحسابداری ورودی های ماقبل 97بازیگریروانشناسیحقوقکارشناسی ریاضیات و کاربردهای آنعلوم ورزشی
مهندسی پزشکی ورودی 95 به قبلمهندسی کامپیوتر ورودی 97 به بعدمهندسی معماریحسابداری ورودی های 97 به بعدنوازندگی موسیقی ایرانی
مهندسی پزشکی ورودی 95 به بعدمهندسی کامپیوتر (ورودی بهمن ۱۴۰۰ به بعد)مهندسی معماری ورودی 1401مدیریت مالیسینما گرایش کارگردانی
مهندسی پزشکی ورودی 98 به بعدمدیریت بازرگانی
مهندسی پزشکی ورودی 1401 به بعدحسابداری(ورودی مهر1400 به بعد)
مهندسی برق ورودی 1401 به بعد

 

دانشگاه ادیبان گرمسار دارای خوابگاه رایگان، سرویس ایاب و ذهاب در زمان برگزاری کلاسهای حضوری و همچنین دانشجویان می توانند از قطار شهری(مترو)برای رفت و آمد به تهران استفاده کنند و کلاسها به طور میانگین در هفته دو روز تشکیل می شود.