کارشناسی پیوسته

مدارک مورد نیاز ثبت نام :

1-   اصل یا گواهی موقت مدرک تحصیلی دوره چهارساله و دو سال ماقبل آن (دانش آموزان نظام قدیم)

2-  اصل یا گواهی موقت مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی، دیپلم و سال ماقبل آن (دانش آموزان نظام سالی واحدی) (مدرک کاردانی جایگزین مدرک پیش دانشگاهی قابل قبول می باشد)

3- اصل یا گواهی موقت مدرک تحصیلی دوره دوم متوسطه و گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم  (دانش آموزان نظام آموزشی جدید 6-3-3)

4- مدرک وضعیت نظام وظیفه (برای برادران)

5-  کپی شناسنامه از تمامی صفحات (2 سری)

6-  کپی کارت ملی (2 سری)

7- 6  قطعه عکس 4*3