خانم شاه حسینی

نام:سميه

نام خانوادگي: شاه حسيني

 shahhoseini.s@gmail.com پست الکترونيکي:

سوابق تحصيلي:

دانشگاه علم و صنعت ايران

فارغ التحصيل کارشناسي ارشد در رشته ي برق گرايش بيو الکتريک

دانشگاه صنعتي شاهرود-دانشکده ي برق

فارغ التحصيل کارشناسي در رشته ي برق گرايش الکترونيک

ديپلم در رشته ي رياضي فيزيک

سوابق کاري:

1-دانشگاه غير انتفاعي اديبان گرمسار   مهر   1387 تا کنون

تدريس دروس الکترونيک 1و2;مدارهاي الکتريکي;مباني مخابرات;مخابرات آنالوگ;ديجيتال;برنامه نويسيc ;تکنيک پالس و دروس آزمايشگاهی

2-دانشگاه غير انتفاعي عالي ايوانكي بهمن 89 تا کنون

تدريس  دروس مباني مخابرات و مخابرات آنالوگ و تحليل مدارهاي الکتريکي و دروس آزمايشگاهی

3-دانشگاه آزاد گرمسار  بهمن92 تا کنون

تدریس دروس آز ریز پردازنده و آز مدار الکتریکی و آز الکترونیک دیجیتال

4-کسب درجه استاد شایسته در دانشگاه غير انتفاعي عالي ايوانكي  در اردیبهشت ماه 93

مقالات چاپ یا پذيرفته شده:

1.Prediction of the State of Cell Membrance Potassium Channel   Electronic Journal of Biology,2013,vol.9(3):67-71   

2.Prediction of the state of cell membrane potassium channel in different voltages using  Markov model   open  Journal of Applied Science(OJAPPS) in USA

3.A Markov Model of Cell Membrane Potassium Channel and Prediction of Channel status -Representing a 4. Markov model of cell membrane potassium channel  Journal IJCER in England

 

حوزه هاي آشنايي:

آشنايي با گيت هاي ديجيتال چگونگي ساخت و کاربرد هاي آن و استفاده از آنها در شبيه سازي هاي کنترلي 

آشنايي کامل با نظريه مارکوف و چگونگي استفاده از اين نظريه در زمينه ي مدلسازي سيستم هاي زيستي

 آشنايي با مدل مارکوف در زمينه ي پيش بيني احتمال پيشروي بيماري يا بازيابي سلامتي در افراد بيمار

 و تشخيص بيماري با استفاده از اين سيگنالECG آشنايي با

توانمندي هاي نرم افزاري:

avr،Fpga تسلط بر نرم افزار

 COR تسلط بر نرم افزار

Matlab تسلط بر نرم افزار

orkad،Pspice، Ewb تسلط بر نرم افزار

Office تسلط بر نرم افزار هاي

زبان خارجي:

تسلط به مکالمه ي انگليسي

تسلط به فهم متون انگليسي