اساتید
دکتر علی اکبر اربابیاندکتر سعید پارسادکتر محمدرضا عباسی فرددکتر محمد جعفرپور جلالی
مرتبه علمی:استادیارمرتبه علمی:دانشیارمرتبه علمی:استادیارمرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:حسابداریرشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر -نرم افزاررشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر-نرم افزاررشته تحصیلی:مهندسی برق - مخابرات
محل اخذ مدرک:دانشگاه علامه طباطباییمحل اخذ مدرک:دانشگاه سالفورد انگلستانمحل اخذ مدرک:دانشگاه علم و صنعت ایرانمحل اخذ مدرک:دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رزومهرزومهرزومهرزومه
 
دکتر عطاالله کوپالاصغر آبگونمحمدهادی قمیشی
مرتبه علمی:دانشیارمرتبه علمی:مربیمرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:پژوهش هنررشته تحصیلی:کارگردانی و صدابرداریرشته تحصیلی:بازیگری و نقاشی
محل اخذ مدرک:دانشگاه تهرانمحل اخذ مدرک:دانشکده صدا و سیمامحل اخذ مدرک:دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رزومهرزومهرزومه
 
دکتر محمدرضا رضاییدکتر وحید رزم آوررضا خانلری
مرتبه علمی:مربیمرتبه علمی:استادیارمرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیکرشته تحصیلی:مهندسی برق - کنترلرشته تحصیلی:سینما
محل اخذ مدرک:دانشگاه صنعتی شاهرودمحل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتمحل اخذ مدرک:دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رزومهرزومهرزومه
 
دکتر امیر اسمعیلی ابهریاندکتر مقداد توراندازدکتر علیرضا رضایی
مرتبه علمی:استادیارمرتبه علمی:استادیارمرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی: برق - کنترلرشته تحصیلی: مهندسی برق قدرترشته تحصیلی:برق - الکترونیک
محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتمحل اخذ مدرک:دانشگاه شهید بهشتیمحل اخذ مدرک:دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رزومهرزومه رزومه 
 

محمدمهدی سربازیدکتر ولی اله اویسیدکتر حامد صادقی
مرتبه علمی:مربیمرتبه علمی:استادیارمرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی:هوا و فضارشته تحصیلی:مدیریت استراتژیکرشته تحصیلی:مهندسی برق - مخابرات
محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتمحل اخذ مدرک:دانشگاه عالی دفاع ملیمحل اخذ مدرک:دانشگاه تربیت مدرس
رزومهرزومهرزومه


 

 
دکتر علیرضا تقی زادهبابک فداییامیر آشناگردکترمحمدحسین شفیع آبادی
مرتبه علمی: استادیارمرتبه علمی: مربیمرتبه علمی: مربیمرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - شبکه و ارتباطاترشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیرشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیکرشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر-معماری کامیپوتر
محل اخذ مدرک:دانشگاه علوم مالزیمحل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان محل اخذ مدرک:دانشگاه سمنانمحل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
رزومهرزومهرزومه رزومه

 


 

زینب فامیلیشیرین آل آقاییسمیه شاه حسینیسارا شفیعی
مرتبه علمی:مربیمرتبه علمی:مربیمرتبه علمی:مربیمرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:مهندسی برق - الکترونیکرشته تحصیلی: مهندسی کامیپوتر - نرم افزاررشته تحصیلی: مهندسی برق - بیوالکتریکرشته تحصیلی:حسابداری
محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد واحد قزوینمحل اخذ مدرک:داشنگاه آزاد واحد قزوین محل اخذ مدرک:دانشگاه علم و صنعتمحل اخذ مدرک:دانشگاه آزادعلوم و تحقیقات
رزومهرزومهرزومه رزومه


 

دکتر بهاره حسین نژاد
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مدیریت مالی
محل اخذ مدرک: دانشگاه تکنولوژی مالزی
رزومه