حسابداری و مدیریت کارشناسی ارشد

آقای دکترقدرت الله طالب نیا
آدرس ایمیل:Gh_talebni@yahoo.com

وظایف مدیر گروه

ابلاغ برنامه¬های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیأت علمی اعم از آموزشی(نظری- علمی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیأت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.

تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای آموزشي با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به آموزش.

نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی اعضای گروه.

برنامه¬ریزی و پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت توسعه قراردادهای پژوهشی با سازمانهای دیگر(دولتی و خصوصی)

تجدید نظر مستمر در برنامه¬ها بر اساس آیین نامه¬ها و با توجه به آخرین پیشرفت¬ها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه¬ها به مراجع ذی ربط.

تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار،

انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به معاون آموزشي.

پیشنهاد طرح¬های پژوهشی که گروه رأساً یا با همکاری گروه¬های دیگر آماده انجام دادن آن است، به معاون آموزشي برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.

ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و ارائه گزارش آن به معاون آموزشي

مشارکت مستمر در برنامه¬های طراحی شده از سوی واحدهای مرتبط در دانشگاه.

پیگیری جدی و به موقع انجام امور مربوط به اساتید و دانشجویان