کارشناس دانشجویی
 
داخلی 4132

شرح وظایف کارشناس امور دانشجویی:

همکاری با سایر کارشناسان امور آموزشی و دانشجویی در زمینه های مربوطه

مطالعه آئین نامه ها و مقررات، قوانین و بخشنامه ها و دستور العمل های جاری در زمینه امور دانشجویی

اجرای کامل و دقیق قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه ها و مصوبات جلسات شورای دانشجویی دانشگاه به

منظور بهبود امور جاری و وحدت رویه تحت نظر مسئول امور آموزشی و دانشجویی دانشکده

اقدام به ثبت نام و فارغ التحصیلی طبق دستور العمل های مربوط

راهنمایی های لازم به دانشجویان در خصوص امور رفاهی تغذیه ای و وام ها

شرکت در جلسات توجیهی دانشجویان، همایش ها و کمیسیون های مربوط با نظر معاونت آموزشی دانشجویی

دانشکده

تهیه و تنظیم برنامه های مرتبط با امور دانشجویی به منظور ارتباط هر چه بیشتر دانشجویان

اقدام به معرفی فارغ التحصیلان به حوزه نظام وظیفه طبق آئین نامه های مربوط

تهیه پیش نویس مکاتبات لازم در خصوص کلیه امور دانشجویی ( رفاهی، تغذیه ای، سلامت، وام ها، نشست های

توجیهی و انتخابات تشکل های دانشجویی(

تهیه و تنظیم گزارشهای لازم هر نیمسال تحصیلی به معاونت آموزشی دانشجویی دانشکده -

پاسخگویی به سوالات مراجعان و راهنمایی های لازم به آنان

ثبت نام و پیگیری درخواستهای وام های دانشجویی (وام تحصیلی، وام مسکن، وام ودیعه مسکن و وام ضروری(

اقدام و ثبت تعهد محضری دانشجویان (پیوسته و ناپیوسته(

تهیه آمار بیمه حوادث به صورت Excel و ارسال به مدیریت امور دانشجویی دانشگاه

معرفی دانشجویان به بانک تجارت (جهت افتتاح حساب(

معرفی و اقدام لازم در خصوص کار دانشجویی دانشجویان متقاضی

پیگیری امور مربوط به مسابقات ورزشی دانشجویان

نام نویسی و اقدامات مربوط به اردو های دانشجویی

استعلام وضعیت تحصیلی به درخواست دانشجویان (پیوسته و ناپیوسته(

انجام امور فارغ التحصیلی (تسویه حساب(

اعلام و ارسال شماره تلفن همراه دانشجویان در هر سال تحصیلی به امور دانشجویی دانشگاه

معرفی دانشجویان ورودی جدید جهت دریافت کارت تغذیه

پیگیری و اقدام در خصوص شرکت دانشجویان ورودی جدید در مراسم کمیسیون اختصاصی و معارفه با حضور

اساتید مشاور دانشکده

اعلام درخواست اقلام مورد نیاز به مسئول امور آموزشی دانشجویی

اطلاع رسانی در خصوص برگزاری سمینارها، همایش ها و برنامه های اعلام شده به دانشجویان

پاسخگویی به سوالات مراجعان در خصوص امور دانشجویی

هماهنگی جهت برگزاری کلاس های مشاوره و کارگاه برای دانشجویان جدیدالورود

معرفی دانشجویان جهت گواهی سلامت به مرکز سلامت دانشجویان