کارشناس مالی

سرکار خانم مطهری
داخلی 4151

               

شرح وظايف كارشناس مالي

 • رسيدگي به پيش پرداخت ها و علي الحساب ها وتنخواه و اسناد و مدارک مربوط
 • از نظر رعايت و اجراي قانون و مقررات مالي
 • انجام مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل حساب ، تهيه تراز عمليات ، تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر
 • رسيدگي و اظهارنظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده اي مشکل مالي و حسابداري
 • صدور چک اعم  از حقوقي ، پرداختني و غيره
 • تهيه و تنظيم صورت حساب هاي کسور مالياتي
 • تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي اعم از ترازنامه ، صورت مغايرت مالي و غيره
 • برقراري ارتباط با ذيحساب دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چک هاي صادره
 • برقراري ارتباط با مسئول تدارکات و کارپردازان مراکز جهت ايجاد هماهنگي لازم
 • بايگاني کليه قراردادها ، اسناد حسابداري ، احکام ، نامه ها ، آئين نامه ها و بخشنامه ها و غيره
 • رسيدگي به اسناد و هزينه ها
 • کنترل مانده اعتبارات و پيش پرداخت ها و صورت حساب هاي سنوات قبل و واريز آن ها
 • تهيه کليه ضمائم لازم جهت صدور سند نظير گزارش کار ، مجوزهاي پرداخت و گزارش تاييد کار
 • پيگيري امور مربوط به ارسال چک هاي بدهي مالياتي ، کسورات ، غيره
 • رسيدگي به رفع اشکالات اسناد حسابداري سنوات قبل
 • تهيه وتنظيم فرم هاي موردنياز واحدهاي مالي
 • اراِئه گزارشات مختلف درخواستي مديريت در زمينه مختلف کاري
 • انجام ساير امور ارجاعي