کاردانی حسابداری

معرفی رشته کاردانی حسابداری

مقدمه :

از ابعاد مهم موسسات دولتی، بخش انتفاعی و غیرانتفاعی و بنگاه های اقتصادی در فعالیت های خدماتی، بازرگانی و تولیدی ،بعد اقتصادی و مالی آنها قلمداد می شود که امروزه صاحبان سرمایه و مدیران اجرایی به منظور حداکثر بهره برداری ازمنابع موجود نیازمند افراد تحصیل کرده در رشته های مربوط با حسابداری در گرایشهای مختلف می باشند که بتوانند بعد اقتصادی و مالی موسسات را هدایت نموده و پاسخگوی منطقی برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باشند. جهت تقویت این بعد اصولی،تدوین راهکار مناسب برای ترتیب نیروی انسانی با اطلاعات لازم و کافی و عملی و تخصصی در امور مالی و حسابداری مورد نیاز است.

تعریف و هدف:

هدف ازبرگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دوروس نظری با سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های اقتصادی (خدماتی،بازرگانی و تولیدی) و موسسات دولتی و غیرانتفاعی آشنا شوند. همچنین توانایی لازم در تصمیم گیریهای صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکتها و موسسات دولتی ایفای نقش نمایند

ضرورت و اهمیت:

در یک برسی کلی کمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش کاملا" مشهود می باشد و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری و از طرفی تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرش های جدید به اقتصاد و تجارت،حسابداری و علوم مالی را که زبان  گویای امور تجاری می باشد پیچیده کرده است، لذا تدوین این برنامه برای رفع این مشکل یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیل:

 الف-گزارش نویسی و مستند سازی

ب-ارائه گزارش نتایج کار وجریان فعالیت ها( presentation )        

پ-ارائه کار گروهی

ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث- بهره گیری از رایانه

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ- سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها

ح- خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ-ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی

د-رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی

ذ-اجرای الزامات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست (HSE)

ر-تفکر نقادانه و اقتضایی

ز-خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندهای حرفه ای فارغ التحصیلان:

 -بکارگیری اصول حسابداری  و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداری و اصول علم اقتصاد

- شناخت با حسابداری مالی،شامل حسابداری شرکت ها و خدمات عمومی

-شناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی

-آشنایی با حسابداری موسسات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی

- انجام امور مالی حسابداری شرکت ها و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی

مشاغل قابل احراز:

فارغ التحصیل این دوره با 480 ساعت کارورزی ویژه در محل کار،توانایی احراز مشاغل زیر را دارند.

-کمک کارشناس حسابداری

-کاردان مسئول دایره حسابداری

-کاردان مسئول هزینه ها و وصول درآمدها

- کمک حسابدار مالی

- کاردان مسئول حقوق و دستمزد

- کاردان مسئول تنخواه

چارت رشته کاردانی حسابداری