تحصیلات تکمیلی


 


 

خانم لیلا جورابلو
داخلی 162

شرح وظايف كارشناس تحصيلات تكميلي

 • پیگیری مراحل مختلف در ارتباط با پایان نامه دانشجویان از مرحلهانتخاب موضوع، تصویب، دریافت گزارش پیشرفت.
 • بررسی درخواست های دانشجویی و مدارک مربوط به آن، جهت طرح در شورا
 • راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل پژوهشی( از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهایی
 • به روز رسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی
 • پاسخ گویی و راهنمایی به اعضا هیت علمی در خصوص مسائل مربوط به انجام پایان نامعه
 • کنترل و پیگیری پوشه های دفاع نهایی
 • چک کردن موارد تایپ شده، و چک اصلاحات پیشنهادی جلسات دفاعپروپوزال و پایان نامه
 • تهیه فرم های مربوط به فرایند انجام پایان نامعه و پیگیری جهت قرار گرفتن در سایت
 • تهیه نامه به ناظرین و داوران دفاع از پروپوزال و پایان نامه
 • تنظیم، مکاتبات به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه نسبت به معرفی ناظر منتخب شورای تحصیلا تکمیلی دانشگاه
 • چک و دریافت نامه ها، مقاله های داخلی و خارجی دانشجویان کارشناسی ارشد.
 • هماهنگی کلیه جلسات اعم از جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، جلسات پروپوزال و دفاع نهایی پایان نامه
 • تنظیم و برنامه ریزی جلسات مختلف تحصیلات تکمیلی
 • تنظیم صورت جلسات تحصیلات تکمیلی