نظارت و ارزیابی

 
خانم سارا مهرانفر
داخلی 170

1-اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.

2- ايجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در دانشگاه به منظور جمع‌آوري اطلاعات و آمار مورد نياز.

3-تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط و ارايه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.

4-همکاري با گروه‌هاي اعزامي نظارت و ارزيابي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

5- ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت و ارزايابي دانشگاه و دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

6- ارزيابي ارتقاء کيفيت و کميت فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي و ميزان کارآيي برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌هاي تعيين شده.

7-جمع‌آوري و ارايه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود کيفيت آموزشي در دانشگاه.

8- ارزيابي روش تدريس اعضاء هيأت علمي دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب‌ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي از طريق تکميل فرم‌هاي پرسش‌نامه توسط دانشجويان و نظرخواهي از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش در دانشگاه.

9- بررسي و تصويب طرح‌هاي مربوط به نظارت و ارزيابي دانشگاه.

10-  بررسي و ارزيابي مستمر کارکرد گروه‌هاي آموزشي، دانشکده‌ها و واحدهاي دانشگاهي و ارايه گزارش به معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

11- بررسي مشکلات و موانع رشد کيفي آموزش در دانشگاه و ارايه طرح‌هاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح کيفي آموزشي دانشگاه .

12-  برنامه ريزي و ارزيابي منظم فعاليت‌هاي مديران مرتبط با امور آموزشي دانشگاه .

13-پيشنهاد برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي و مديران دانشگاه در جهت ارتقاي کيفيت آموزشي و مديريت آموزشي دانشگاه .

14- انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه‌هاي درسي و آموزشي و ارايه پيشنهاد به معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي .

15- نظارت بر نحوه اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم دانشگاه .

16- نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي دانشگاه و ارايه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه