کارشناسان گروه
 

 
خانم طیبه ادیبیخانم مرجان کیفری
داخلی 164داخلی 163
کارشناس گروه مدیریت، کامپیوتر، حسابداری و مکانیککارشناس گروه برق، مهندسی پزشکی، عمران، روانشناسی و حقوق

شرح وظائف کارشناسان آموزشی

برنامه ریزی دروس با هماهنگی گروه های مختلف آموزشی دانشگاه

ثبت دروس ،انجام پیش انتخاب

کنترل انتخاب واحدهای دانشجویان رشته مربوطه

کنترل حذف و اضافه ها دانشجویان رشته مربوطه

تنظیم و اعلام ساعات دروس نظری و عملی و کارآموزی دانشجویان به صورت برنامه هفتگی با هماهنگی اساتید و مسئولین کارورزی

همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم

انجام امور آموزشی دانشجویان مانند اعلام وضعیت تحصیلی, ارتقاء معدل نسبت به سنوات قبل, تعداد ترم مشروطی

پیگیری انجام امور آموزشی دانشجویان مانند صدور گواهی اشتغال به تحصیل, اعلام اتمام سنوات ،مشروطی و رد معدل و .....

تکمیل درخواستهای دانشجویان مهمان ، انتقالی ، تغییر رشته وامضاء و ارسال به اداره آموزش دانشکده

تهیه فرم های مربوط به کمیته منتخب و تحویل آن به رییس اداره آموزش

تحویل کارنامه ترمی به اساتید راهنما و حل مشکلات آموزشی دانشجویان مانند ترم مشروطی, سنوات آموزشی ...

اعلام اسامی دانشجویان مشروط, ممتاز و ارتقاء و افت معدل و دانشجویانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند به رئیس اداره آموزش

تکمیل فرم های مربوط به قرار داد حق التدریس اساتید

صدور گواهی تدریس اساتید در پایان هر نیمسال

تحویل فرم فعالیتهای آموزشی استادان گروه مربوطه یک ماه قبل از پایان کلاسها به اساتید

دریافت وکنترل فرم های فعالیتهای آموزشی استادان رشته مربوطه

مطالعه کامل دستورالعملهای اجرائی واصله جهت داشتن اطلاعات و تسلط کافی به قوانین و مقررات آموزشی