امتحانات

خانم رودی
داخلی 4166

شرح وظايف واحد امتحانات

 • امور مربوط به نمرات
 • همکاری در برنامه ریزی و برگزاری امتحانات تکدرس، میان ترم، ریزشی، پایان ترم
 • کنترل نمرات بر اساس لیستهای حضور و غیاب و نیز کنترل اوراق امتحانی و رفع احتمال هرگونه مغایرت بین آنها
 • قطعی کردن نمرات
 • انجام اصلاح سوابق نمرات
 • ثبت نمرات دانشجویان مهمان و انتقالی
 • پیگیری اعتراض دانشجویان در خصوص نمرات اعلام نشده، استخراج و اعلام آنها
 • گزارش تصحیح اوراق امتحانات ، معرفی به استاد
 • ارائه گواهی تاریخ و ساعت امتحان برای دانشجویان متقاضی
 • ثبت رأی کمیته انضباطی
 • توزیع و دریافت اوراق امتحانی و لیست نمرات از اساتید
 • دریافت سؤالات دروس بدون منبع از اساتید قبل از شروع امتحانات