فارغ التحصیلان

 
سمیه متولی
داخلی 4161

  شرح وظايف بخش فارغ التحصيلان :

  بررسی پرونده دانش آموختگان

    صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات

    ارسال پرونده به مرکز استان جهت تایید گواهینامه پایان تحصیلات

    ارجاع پرونده به کارشناسان آموزش جهت رفع نواقص احتمالی

    تحویل گواهینامه موقت و دانشنامه به دانشجو

    بایگانی پرونده و سوابق کلیه دانش آموختگان

    صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان

    صدور گواهی اعلام وضعیت جهت دانش آموختگا نی که پرونده آنها جهت فارغ التحصیلی تحویل این واحد شده

    ارسال درخواست تاییدیه دانش نامه به مرکز استان وسازمان مرکزی