مدیر آموزش

خانم مرجان کیفری

کارشناسی ارشد مهندسی برق- مخابرات

داخلی 4160