متن استاتیکپرده خوانی شهدا در دانشگاه ادیبان در روز دانشجو

به گزارش خبرگزاری بسیج دانشجویی شهید محمد ابراهیم حاجی مزدرانی روز  دانشجو با حضور ریاست دانشگاه ،سرهنگ محسن شادلویی مسئول بسیج دانشجویی شهرستان گرمسار وآرادان و ازپرسنل دانشگاه و دانشجویان برنامه یادواره شهدا برگزار گردید.