متن استاتیک

 

بسمه تعالی

                                                                                                           

بیوگرافی :                           

نام : سارا

نام خانوادگی: شفیعی

مرتبه علمی:عضو هییت علمی

گروه علمی مربوطه : حسابداری

پست سازمانی: معاونت مالی_اداری و پشتیبانی

گروه علمی مربوطه : حسابداری

ایمیل:shafiee_sm@yahoo.com

  

سوابق تحصیلی :

کارشناسی :  حسابداری(حسابداری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ، 1385

کارشناسی ارشد : حسابداری (حسابداری)، دانشگاه علوم و تحقیقات  ، 1393

عنوان پایان نامه:

بررسی رابطه ی بین مدیریت سود و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس ، دانشگاه علوم و تحقیقات ، 1393

 

سوابق آموزشی :

الف) تدریس  :

حسابداری پیشرفته 1.2

حسابداری صنعتی 1.2.3

مباحث جاری در حسابداری

اصول حسابداری 1.2.3

اقتصاد مهندسی

امورمالی بین الملل

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

مالیه عمومی

حسابداری دولتی 1.2

 حسابرسی 1.2

حسابداری میانه 1.2

ب) برگزاری کارگاه های آموزشی:

آشنایی با قوانین مالیاتی

نحوه ثبت اظهارنامه های مالیاتی

تهیه صورت های مالی

ج) :لیست پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره لیسانس :

1.بررسی روش های سرمایه گذاری سهام در بورس . دانشگاه ادیبان

2.بررسی تاثیر مدیریت سود بر رفتار سرمایه گذاران. دانشگاه ادیبان

3.بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص های بورس. دانشگاه ادیبان

4.بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار. دانشگاه ادیبان

5.بررسی رابطه ی بین سرعت تعدیلات قیمت و تغییرات کیفیت سود

سوابق پژوهشی :

انتشار مقاله :

مقاله بررسی رابطه ی بین مدیریت سود و سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

مقاله بررسی رابطه ی بین مدیریت سود و افزایش ناگهانی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مقاله بررسی رابطه ی بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی شرکت با افزایش و کاهش قیمت سهام

مقاله بررسی رابطه ی بین هزینه حقوق صاحبان سهام  با کیفیت سود

مقاله روش های قیمت گذاری سهام

مقاله تاثیر مدیریت واقعی سود بر رفتارهای سرمایه گذاران

مقاله تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روی شاخص های بورس

مقاله رابطه ی بین سرعت تعدیلات قیمت و تغییرات کیفیت سود

مقاله بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

سوابق اجرایی :

مشاور مالی شرکتهای خدماتی و صنعتی

مهارت ها:

تسلط کامل به کلیه نرم افزارهای مالی-قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی