متن استاتیک

فرم دانشجویان ارشد
فرم های مربوط به سمینار
فرم های مربوط به پایان نامهفرم های دیگر
1- خلاصه پیشنهاد سمینار
2- فرم اعلام آمادگی سمینار
3- فرم ارزیابی سمینار

1- فرم پیشنهاد پروژه (پروپزال)

2- درخواست مجوز دفاع کارشناسی ارشد
 

1- روال پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم های مربوط به کمیسیون موارد خاص کارشناسی ارشد

*مراحل کمیسوین موارد خاص

*فرم مربوط به استاد راهنما

* فرم مربوط به مدیر گروه

3- برگه های آپلود مربوط به پایان نامه

4- فرم ارزیابی نمره پژوهشی پایان نامه

5- تغییر استاد راهنما

6-آموزش همانندجو پایان نامه

7-آموزش پیشینه پژوهش پروپوزال

8-آموزش ثبت پروپوزال و پایان نامه

فرم دانشجویان کاردانی و کارشناسی
فرم های مربوط به کارآموزی
فرم های مربوط به پروژهفرم های دیگر
فرم پروژه
فرم درخواست مهمان
فرم معرفی به استاد
فرم معادلسازی
درخواست انصراف

فرم صندوق رفاه دانشجویان