متن استاتیک
 

گروه برقگروه کامپیوترگروه مکانیکگروه عمران و معماریگروه حسابداری و مدیریتگروه هنرروانشناسیحقوقگروه علوم پایهگروه علوم انسانی
مهندسی برق - مخابرات ورودی 92 به قبلمهندسی کامپیوتر ما قبل 97 مهندسی مکانیکمهندسی عمرانحسابداری ورودی های ماقبل 97بازیگریروانشناسیحقوقکارشناسی ریاضیات و کاربردهای آنعلوم ورزشی
حسابداری ورودی های 97 به بعدنوازندگی موسیقی ایرانی
مهندسی برق - مخابرات ورودی 92 به بعدمهندسی کامپیوتر ورودی 97 به بعدمهندسی معماریمدیریت مالی
مهندسی برق - الکترونیک ورودی 92 به قبلمهندسی کامپیوتر (ورودی بهمن ۱۴۰۰ به بعد) مهندسی معماری ورودی 1401مدیریت بازرگانیسینما گرایش کارگردانی
مهندسی برق - الکترونیک ورودی 92 به بعدحسابداری(ورودی مهر1400 به بعد)
مهندسی برق
مهندسی پزشکی ورودی 95 به قبل
مهندسی پزشکی ورودی 95 به بعد
مهندسی پزشکی ورودی 98 به بعد

 

دانشگاه ادیبان گرمسار دارای خوابگاه رایگان، سرویس ایاب و ذهاب در زمان برگزاری کلاسهای حضوری و همچنین دانشجویان می توانند از قطار شهری(مترو)برای رفت و آمد به تهران استفاده کنند و کلاسها به طور میانگین در هفته دو روز تشکیل می شود.