متن استاتیک
 

گروه برقگروه کامپیوترگروه حسابداریمدیریتهنرمشاورهمکانیکحقوق
مهندسی برق - مخابرات ورودی های 94 به قبل

مهندسی کامپیوتر_ نرم افزار ورودی 1401به بعد

مهندسی کامپیوتر _ شبکه ورودی1401 به بعد

مهندسی کامپیوتر _ معماری ورودی 1401 به بعد

حسابداریمدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیپژوهش هنر مشاوره خانوادهمهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی ورودی ما قبل 99حقوق خصوصی
مهندسی برق - مخابرات ورودی 94 به بعدحسابرسیمدیریت دولتی گرایش مدیریت توسعه منابع انسانیروانشناسی عمومی

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی ورودی 99 به بعد

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی ورودی 1401

مهندسی برق - الکترونیک ورودی های 94 به قبل

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ورودی های قبل از 95

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ورودی های 95 به بعد

مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک
مهندسی برق - الکترونیک ورودی های 94 به بعدمهندسی فناوری اطلاعات ITمدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
مهندسی برق - قدرتمدیریت مالی
مهندسی معماری سیستم های کامپیوتری
ورودی های قبل از 95
مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
مهندسی معماری سیستم های کامپیوتری ورودی های 95 به بعدمالی بانکداری
مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتریمدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

 

دانشگاه ادیبان گرمسار در 90 کیلومتری شهر تهران قرار گرفته است.سرویس رفت و برگشت و مترو برای تردد دانشجویان از تهران به دانشگاه،تشکیل کلاسها در یک روز پنج شنبه یا جمعه،دارا بودن خوابگاه درون دانشگاه به صورت رایگان