متن استاتیک

طرح سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید

راهنمای طرح پایش سلامت جسم و روان

لینک مربوط به طرح پایش سلامت جسم:http://portal.saorg.ir/physicalhealth/

لینک مربوط به طرح پایش سلامت روان:https://portal.saorg.ir/mentalhealth/
 

فرم های موسسه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و کاردانی و کارشناسی
اتوماسیون رزرو خوابگاه
اتوماسیون تغذیه

سامانه ثبت فرم های دانشگاه
پست الکترونیکی دانشگاه