متن استاتیک

فرم دانشجویان ارشد
فرم های مربوط به سمینار
فرم های مربوط به پایان نامهفرم های دیگر
1- خلاصه پیشنهاد سمینار
2- فرم اعلام آمادگی سمینار
3- فرم ارزیابی سمینار

1- فرم پیشنهاد پروژه (پروپزال)

2- درخواست مجوز دفاع کارشناسی ارشد
 

1- روال پایان نامه کارشناسی ارشد
2 -تقویم آموزشی دانشجویان ارشد

3- تقاضای انتقال از شیوه آموزشی - پژوهشی به آموزش محور
فرم های مربوط به کمیسیون موارد خاص کارشناسی ارشد3- برگه های آپلود مربوط به پایان نامه

6- فرم ارزیابی نمره پژوهشی پایان نامه

7- تغییر استاد راهنما

8-آموزش همانندجو پایان نامه

9-آموزش پیشینه پژوهش پروپوزال

10-آموزش ثبت پروپوزال و پایان نامه

فرم دانشجویان کاردانی و کارشناسی
فرم های مربوط به کارآموزی
فرم های مربوط به پروژهفرم های دیگر
فرم پروژه
فرم درخواست مهمان
فرم معرفی به استاد
فرم معادلسازی
درخواست انصراف

فرم صندوق رفاه دانشجویان