آدرس موسسه
سمنان، گرمسار، ضلع شمالی جاده مشهد-تهران، بین پل هوایی و شهرک صنعتی گرمسار، موسسه آموزش عالی ادیبان

   شماره تماس:  31843000-023
شماره دورنگار: 02141425555 داخلی 15952
صندوق پستی : 179-35815
کد پستی: 43112-35881
 
 
 

کروکی دانشگاه