متن استاتیکبرنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 موسسه آموزش عالی ادیبان

برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 گروه برقبرنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 گروه کامپیوتربرنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 گروه مکانیکبرنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 گروه حسابداری
برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 گروه پزشکی
برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 گروه عمران
برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 گروه مدیریت مالی
برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 گروه هنر و بازیگری