متن استاتیک
نام و نام خانوادگی
گروه
مقطع
پست الکترونیکی
رزومه
بهزاد هادیان
مکانیک
کارشناسی ارشد

behzad_hadiyan@alumni.iust.ac.ir
      

مجید شیدائیان
مکانیک
کارشناسی ارشد
  m.sheidaeian@stu.sanru.ac.ir

نیما رفاهتی
مکانیک
دکتری تخصصی
refahati@damavandiau.ac.ir
رزومه
محمد رضا رضائی
مکانیک
دکتری تخصصی
Mohamadreza.rezaie@gmail.com
رزومه
احسان سلکی
مکانیک
دکتری تخصصی
solki@iust.ac.ir, e.solki@gmail.com
رزومه
احمد جمالی مقدم
مکانیک
دکتری تخصصی
f.j.moghadam@gmail.com
رزومه
حسن راستگو
مکانیک
کارشناسی ارشد
h.rastgoo86@gmail.com
حکیمه درخشانی
مکانیک
کارشناسی ارشد
ha_derakhshani@yahoo.com
رزومه
زهرا درخشانی
مکانیک
دکتری تخصصی
علی فریور
مکانیک
کارشناسی ارشد
Alifarivar85@yahoo.com
رزومه
محمود مومن نژاد لیمودهی
مکانیک
کارشناسی ارشد
momennejad.m.e@Gmail.com
رزومه

روح اله رضایی

مکانیک

کارشناسی ارشد

saeedrezai60@gmail.com

رزومه