متن استاتیکنام و نام خانوادگی
گروه
مقطع
پست الکترونیکی
رزومه
علیرضا رضایی
برق
دکتری تخصصی
arrezaee [at] ut.ac.ir
پژمان رضایی
برق
دکتری تخصصی
prezaei@semnan.ac.ir
آیدین تفنگدرزاده
برق
دکتری تخصصی
aidin_tofangdarzade@yahoo.com
لیلا خلیلی
برق
کارشناسی ارشد
eei.khalili@gmail.com رزومه
محمدرضا شاکرمی
برق
کارشناسی ارشد
m.shakarami26@gmail.com

امین اصغرزاده الوار
پزشکی
دکتری تخصصیعلیرضا تاج ­الدین
برق
کارشناسی ارشد


حسین طاهربرقدکتری تخصصی
h_taher2822@hotmail.com
سبحان محمدیانبرقدکتری تخصصی
s_mohamadian@iust.ac.ir ،mohamadian.iust@gmail.com
میلاد عامریبرقکارشناسی ارشد
 
Miladameri5416@yahoo.com Miladameri5416@gmail.com
      
رزومه
مصطفی غندالی
برق
کارشناسی ارشد
ghandali.mostafa@gmail.com                         رزومه
احمد وحیدی
برق
کارشناسی ارشدavahidi@chmail.ir
رزومه