متن استاتیک

نام و نام خانوادگی
گروه
رتبه
پست الکترونیکی
رزومه
احمد پاطوقی
کامپیوتر
استادیار

patooghy-at-iust.ac.ir
مهدی  فاضلی
کامپیوتر

استادیار
m_mylastname-at-iust.ac.ir

رضا ترکاشوند
کامپیوتر
مربی
r_torkashvan@yahoo.com

حامد شیدائیان

کامپیوترمربی

h.sheidaeian@gmail.com

رزومه
بیژن قهرمانی
کامپیوتر
مربی
bijan.ghahremani@gmail.com
مهدی میناخانی
کامپیوتر
مربی

سمانه عاشوری
کامپیوتر
مربی
smn.ashouri@yahoo.com
شیرین جبارزادگان
کامپیوترمربی
sjabarzadegan@yahoo.com
رضا پایدار
کامپیوتر
مربی
rezapaydar.ir@gmail.com
شیرین شکرانی پورکامپیوترمربیshokrani.sh@shahed.ac.ir
طهمورث اکرمیکامپیوترمربیtahmoores19@gmail.com
کیانوش باقری نوع پرستکامپیوترمربیkianoosh.bagheri@gmail.com
فاطمه کنشلوکامپیوترمربی f.keneshloo6565@gmail.com
محمدرضا خالقی
کامپیوتر
مربیm.khaleghi@outlook.com
کاوه کاوسیکامپیوتراستادیارkkavousi@ut.ac.ir