متن استاتیک


نام و نام خانوادگی


گروه


رتبه


پست الکترونیکی


رزومه
سارا شفیعی
مدیرگروه حسابداری
مربی


علی اکبر اربابیان
حسابداری
دانشیار