متن استاتیک
نام و نام خانوادگی
گروه
رتبه
پست الکترونیکی
رزومه
بابک فدایی
مدیرگروه مکانیک
مربی

Fadaei.Garmsar@gmail.com

محمدمهدی سربازی
مکانیک
مربی
sarbazi@adiban.ac.ir