متن استاتیک
نام و نام خانوادگی
گروه
رتبه
پست الکترونیکی
رزومه
شیرین آل آقایی
مدیرگروه کامپیوتر
مربی


aleaghaee@yahoo.com

محمدرضا عباسی فرد
کامپیوتر
مربی
abbasifard@iust.ac.ir

m.abbasifard@yahoo.com


علیرضا تقی زاده
کامپیوتر
استادیار
taghizad2001@yahoo.com

سعید پارسا
کامپیوتر
دانشیار

parsa-at-iust.ac.ir