متن استاتیک
نام و نام خانوادگی
گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
شیرین آل آقاییمدیرگروه کامپیوترمربی

aleaghaee@yahoo.com
محمدرضا عباسی فردکامپیوتراستادیار
abbasifard@adiban.ac.ir
 
m.abbasifard@yahoo.com
علیرضا تقی زادهکامپیوتراستادیار
taghizad2001@yahoo.com
سعید پارساکامپیوتردانشیار

parsa-at-iust.ac.ir