متن استاتیک
نام و نام خانوادگی
گروه
رتبه
پست الکترونیکی
رزومه
محمدجعفر پورجلالی
برق -مخابرات
مربی
mjp.jalali@yahoo.com
امیر آشناگر
برق -الکترونیک
مربی

Amir.ashenagar@gmail.com

سمیه شاه حسینی
مهندسی پزشکی
مربی
shahhoseini.s@gmail.com

زینب فامیلی
برق - الکترونیک
مربی
zeinab.famili@gmail.com

حامد صادقی
برق -مخابرات
استادیار

hsadeghi9@gmail.com

رزومه