تقویم آموزشی

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی ادیبان

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

انتخاب واحد

12 تا 15 شهریور

انتخاب واحد

15 تا 18 بهمن

شروع کلاس ها

31 شهریور

شروع کلاس ها

21 بهمن

حذف و اضافه

3 تا 5 مهر

حذف و اضافه

30 بهمن تا 2 اسفند

پایان کلاس ها

21 دی

پایان کلاس ها

31 خرداد

شروع امتحانات

22 دی

شروع امتحانات

1 تیر

پایان امتحانات

7 بهمن

پایان امتحانات

16 تیر