اساتید
دکتر علی اکبر اربابیاندکتر سعید پارسادکتر محمدرضا عباسی فرددکتر والی اویسی
مرتبه علمی:استادیارمرتبه علمی:دانشیارمرتبه علمی:استادیارمرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:حسابداریرشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر -نرم افزاررشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر-نرم افزاررشته تحصیلی:مدیریت استراتژیک
محل اخذ مدرک:دانشگاه علامه طباطباییمحل اخذ مدرک:دانشگاه سالفورد انگلستانمحل اخذ مدرک:دانشگاه علم و صنعت ایرانمحل اخذ مدرک:دانشگاه عالی دفاع ملی
رزومهرزومهرزومهرزومه
 
دکتر عطاالله کوپالاصغر آبگونمحمدهادی قمیشی
مرتبه علمی:دانشیارمرتبه علمی:مربیمرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:پژوهش هنررشته تحصیلی:کارگردانی و صدابرداریرشته تحصیلی:بازیگری و نقاشی
محل اخذ مدرک:دانشگاه تهرانمحل اخذ مدرک:دانشکده صدا و سیمامحل اخذ مدرک:دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رزومهرزومهرزومه
 
دکتر محمدرضا رضاییدکتر وحید رزم آوررضا خانلریاردلان شجاع کاوه
مرتبه علمی:مربیمرتبه علمی:استادیارمرتبه علمی:مربیمرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیکرشته تحصیلی:مهندسی برق - کنترلرشته تحصیلی:سینمارشته تحصیلی:سینما گرایش کارگردانی و بازیگری
محل اخذ مدرک:دانشگاه صنعتی شاهرودمحل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتمحل اخذ مدرک:دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهرانمحل اخذ مدرک:تربیت مدرس
رزومهرزومهرزومهرزومه
 
دکتر امیر اسمعیلی ابهریاندکتر مقداد توراندازدکتر علیرضا رضاییدکتر پژمان رضایی
مرتبه علمی:استادیارمرتبه علمی:استادیارمرتبه علمی:استادیارمرتبه علمی:دانشیار
رشته تحصیلی: برق - کنترلرشته تحصیلی: مهندسی برق قدرترشته تحصیلی:برق - الکترونیکرشته تحصیلی:برق - مخابرات
محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتمحل اخذ مدرک:دانشگاه شهید بهشتیمحل اخذ مدرک:دانشگاه صنعتی امیرکبیرمحل اخذ مدرک:دانشگاه تربیت مدرس
رزومهرزومه رزومه رزومه
 

محمدمهدی سربازیمحمد جعفرپورجلالیدکتر حامد صادقیدکتر هادی سلطانی زاده
مرتبه علمی:مربیمرتبه علمی:استادیارمرتبه علمی: استادیارمرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی:هوا و فضارشته تحصیلی:مهندسی مخابراترشته تحصیلی:مهندسی برق - مخابراترشته تحصیلی:مهندسی برق - الکترونیک
محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتمحل اخذ مدرک:دانشگاه امیرکبیر محل اخذ مدرک:دانشگاه تربیت مدرسمحل اخذ مدرک:دانشگاه علم و صنعت
رزومهرزومهرزومه رزومه


 

 
دکتر علیرضا تقی زادهبابک فداییامیر آشناگردکترمحمدحسین شفیع آبادی
مرتبه علمی: استادیارمرتبه علمی: مربیمرتبه علمی: مربیمرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - شبکه و ارتباطاترشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیرشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیکرشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر-معماری کامیپوتر
محل اخذ مدرک:دانشگاه علوم مالزیمحل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان محل اخذ مدرک:دانشگاه سمنانمحل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
رزومهرزومهرزومه رزومه

 


 

زینب فامیلیشیرین آل آقاییسمیه شاه حسینیسارا شفیعی
مرتبه علمی:مربیمرتبه علمی:مربیمرتبه علمی:مربیمرتبه علمی:مربی
رشته تحصیلی:مهندسی برق - الکترونیکرشته تحصیلی: مهندسی کامیپوتر - نرم افزاررشته تحصیلی: مهندسی برق - بیوالکتریکرشته تحصیلی:حسابداری
محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد واحد قزوینمحل اخذ مدرک:داشنگاه آزاد واحد قزوین محل اخذ مدرک:دانشگاه علم و صنعتمحل اخذ مدرک:دانشگاه آزادعلوم و تحقیقات
رزومهرزومهرزومه رزومه