متن استاتیک
 
رشته، گرایش و مقطع تحصیلی : موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
ردیفعنوان رشته تحصیلیگرایشمقطع تحصیلی
1آمارآمارکاردانی
2علمی - کاربردی مخابراتارتباط داده هاکاردانی
3کاردان فنی برقالکترونیککاردانی
4کامپیوتر- نرم افزارنرم افزارکاردانی
5الکترونیک - الکترونیک عمومیالکترونیک عمومیکاردانی
6الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیتاسیسات الکتریکیکاردانی
7الکتروتکنیک - برق صنعتیبرق صنعتیکاردانی
8صنایع فلزیجوشکاریکاردانی
9ساخت و تولیدماشین ابزارکاردانی
10نقشه کشی عمومینقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی
11مکانیک خودرومکانیک خودروکاردانی
12حسابداریحسابداریکاردانی
13طراحی دوختطراحی دوختکاردانی
14گرافیکگرافیککاردانی
15انیمیشنانیمیشنکاردانی
16مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسی پیوسته
17مهندسی برق- مخابراتمخابراتکارشناسی پیوسته
18ریاضیریاضیات و کاربردهای آنکارشناسی پیوسته
19مهندسی برق- الکترونیکالکترونیککارشناسی پیوسته
20مهندسی مکانیکمکانیککارشناسی پیوسته
21مهندسی پزشکیبیوالکتریککارشناسی پیوسته
22مهندسی برقبرقکارشناسی پیوسته
23بازیگریبازیگریکارشناسی پیوسته
24مدیریت مالیمدیریت مالیکارشناسی پیوسته
25روانشناسیروانشناسیکارشناسی پیوسته
26مدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانیکارشناسی پیوسته
27حقوقحقوقکارشناسی پیوسته
28مهندسی عمرانعمرانکارشناسی پیوسته
29حسابداریحسابداریکارشناسی پیوسته
30آمارآمارکارشناسی ناپیوسته
31مهندسی تکنولوژی مخابرات - سوئیچسوئیچکارشناسی ناپیوسته
32مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوترسخت افزارکارشناسی ناپیوسته
33مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات سیستم های تحت شبکهکارشناسی ناپیوسته
34مهندسی تاسیسات برودتی - حرارتیبرودتی - حرارتیکارشناسی ناپیوسته
35مهندسی تکنولوژی ساخت و تولیدقالبسازیکارشناسی ناپیوسته
36مهندسی تکنولوژی برق قدرت قدرتکارشناسی ناپیوسته
37مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترنرم افزارکارشناسی ناپیوسته
38مهندسی تکنولوژی الکترونیکالکترونیککارشناسی ناپیوسته
39مهندسی تکنولوژی ساخت و تولیدماشین ابزارکارشناسی ناپیوسته
40مهندشس تکنولوژی مکانیک خودرومکانیک خودروکارشناسی ناپیوسته
41گرافیکگرافیککارشناسی ناپیوسته
42علمی کاربردی حسابداریحسابداریکارشناسی ناپیوسته
43مهندسی مکانیکطراحی کاربردیکارشناسی ارشد
44مهندسی برقمخابرات میدان و موجکارشناسی ارشد
45مهندسی برق سیستم های قدرتکارشناسی ارشد
46مهندسی برقمدارهای مجتمع الکترونیککارشناسی ارشد
47مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد
48مهندس کامپیوترشبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد
49مهندسی کامپیوترمعماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی ارشد
50مدیریت کسب و کاربازاریابیکارشناسی ارشد
51مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسی ارشد
52حسابداریحسابداریکارشناسی ارشد
53مدیریت بازرگانی بازاریابیکارشناسی ارشد
54مدیریت بازرگانی استراتژیککارشناسی ارشد
55مشاوره مشاوره خانوادهکارشناسی ارشد
56پژوهش هنرپژوهش هنرکارشناسی ارشد