متن استاتیک

1- اصل یا گواهی موقت دیپلم و ریزنمرات

2- گواهی اعلام آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان (برای دانش آموزان پسر)

3- کپی شناسنامه از تمامی صفحات (2 سری)

4- کپی کارت ملی (2 سری)

5- 8 قطعه عکس