متن استاتیک


  

دانشجویانی که سنوات آموزشی ایشان به پایان رسیده و یا دو ترم و سه ترم مشروط می باشند، با ارائه (((پرونده کامل پزشکی با مستندات کامل)))  و ((( اصل فیش واریزی))) به مبلغ 10 هزار تومان برای بار اول و 20000 تومان برای بار دوم به شماره حساب 2941019466 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه سمنان با کد شناسه 84002004 و تحویل آن به کارشناس گروه درخواست خود را مبنی بر ارسال پرونده به کمیسیون موارد خاص موسسه و  استان سمنان اعلام نمایند. توجه فرمایید فرصت ارائه فیش و گواهی پزشکی محدود می باشد. در غیر اینصورت کلیه عواقب آموزشی بر عهده شخص دانشجو است.