اساتید هیات علمی گروه برق

 

 

 

محمدجعفر پورجلالی

هیات علمی و مدیر گروه برق

امیر آشناگر

هیات علمی گروه برق

زینب فامیلی

هیات علمی گروه برق

سمیه شاه حسینی

هیات علمی گروه برق

حامد صادقی
هیات علمی گروه برق

اساتید هیات علمی گروه کامپیوتر

 

شیرین آل آقایی

هیات علمی و مدیر گروه کامپیوتر

محمدرضا عباسی فرد

هیات علمی گروه کامپیوتر

علیرضا تقی زاده

هیات علمی گروه کامپیوتر

سعید پارسا

هیات علمی پاره وقت

اساتید هیات علمی گروه مکانیک

 

 

بابک فدائی

هیات علمی و مدیرگروه مکانیک

محمدمهدی سربازی

هیات علمی گروه مکانیک

 احسان سلکی
هیات علمی گروه مکانیک


 

اساتید هیات علمی گروه حسابداری

 

 

 

 

سارا شفیعی

هیات علمی و مدیرگروه حسابداری

علی اکبر اربابیبان

هیات علمی گروه حسابداری