تقویم دانشجویی

6 شهريور  ----> انتخاب واحد کامپیوتر

7 شهريور----> انتخاب واحد برق برق

8 شهريور ---> انتخاب واحد مکانیک و حسابداری

شروع کلاس ها ----> 29 شهریور

حذف و اضافه ------> 7 و 8 مهرماه

پایان کلاس ها -----> 17 دی ماه

شروع امتحانات ----> 18 دی ماه