آدرس موسسه
سمنان، گرمسار، ضلع شمالی جاده مشهد-تهران، بین پل هوایی و شهرک صنعتی گرمسار، موسسه آموزش عالی ادیبان
شماره تماس: 8-34557261-023
صندوق پستی : 179-35815
کد پستی: 43112-35881
کروکی دانشگاه