آدرس موسسه
سمنان، گرمسار، ضلع شمالی جاده مشهد-تهران، بین پل هوایی و شهرک صنعتی گرمسار، موسسه آموزش عالی ادیبان

شماره تماس: 8-34557261-023

صندوق پستی : 179-35815

کد پستی: 43112-35881

کروکی دانشگاه