صفحه گالري تصاوير
روز دانشجو
16 آذر
محیط موسسه آموزش عالی ادیبان
محیط موسسه آموزش عالی ادیبان
محیط موسسه آموزش عالی ادیبان
رشته بازیگری
رشته بازیگری
رشته بازیگری
تشکیل کمیته اشتغال در دانشگاه
تشکیل کمیته اشتغال در دانشگاه

حضور آقایان محمدرضا عمادین، حمیدرضا شرفی و مسعود ژاله گویان تهیه کنندگان و کارگردانان محترم صدا و سیما جهت برنامه ریزی گروه بازیگری و حضور بازیگران و تهیه کنندگان بنام کشور در دانشگاه
حضور آقایان محمدرضا عمادین، حمیدرضا شرفی و مسعود ژاله گویان تهیه کنندگان و کارگردانان محترم صدا و سیما جهت برنامه ریزی گروه بازیگری و حضور بازیگران و تهیه کنندگان بنام کشور در دانشگاه1 2 3 4 5 6