صفحه گالري

9

1

3

5

10

2

4

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
جملات قصار
با کسي که خود گرفتار، گرسنه، و يا هراسان است، شورمکن هر چند صاحب رأي باشد. ابن ساعده