صفحه گالري

7

2

4

6

1

3

5

8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
جملات قصار
کسي که 2 روزش مساوي باشد، ضرر کرده است. حضرت علي(ع9