صفحه گالري

راهيان نور 2 (14)

1

3

5

راهيان نور 2 (15)

2

4

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
جملات قصار
جهان به يک شب تار مي ماند، هر کس بايد خود چراغ خود را بيفروزد.ماکسيم گورکي