صفحه گالري

7

1

3

5

8

2

4

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
جملات قصار
خنده زن زيبا ، گريه کيسه پول آقاست . مثل ايتاليايي