صفحه گالري

3

5

7

2

4

6

1

3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
جملات قصار
زندگي کوتاه است و هنر طولاني . بقراط