صفحه گالري

2

4

6

1

3

5

7

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
جملات قصار
نتيجه اراده ضعيف، حرف است و نتيجه اراده قوي، عمل است. گوستاولوبون