صفحه گالري

1

3

5

6

2

4
جملات قصار
خداوند به دستهاي پاک مي نگرد نه به دستهاي پر. لاتيني