صفحه گالري

9

10
1 2
جملات قصار
زندگي کوتاه است و هنر طولاني . بقراط