صفحه گالري

1

3

5

7

2

4

6

8
1 2
جملات قصار
ترديد هايمان خائنيني هستند كه با نصايح خود ما را از هدفمان باز ميدارند، در حالي كه تصميمي راسخ و شروعي بموقع فتح و پيروزي را نصيبمان مي سازد. شكسپير