صفحه گالري

ايستگاه صلواتي جشن 22 بهمن(1)

ايستگاه صلواتي جشن 22 بهمن(2)

ايستگاه صلواتي جشن 22 بهمن(3)

ايستگاه صلواتي جشن 22 بهمن(4)
جملات قصار
تنبلي بزرگترين علت افسردگي و كار كردن بهترين درمان است. "رابرت برتن"