صفحه گالري

ايستگاه صلواتي جشن 22 بهمن(1)

ايستگاه صلواتي جشن 22 بهمن(2)

ايستگاه صلواتي جشن 22 بهمن(3)

ايستگاه صلواتي جشن 22 بهمن(4)
جملات قصار
مردم اشتباهات زندگي خود را روي هم مي ريزند و از آن غولي مي سازند که نامش تقدير است. جان اوليور