صفحه گالري

عکس 1
جملات قصار
خوشبخت کسي است که قرض ندارد. مثل انگليسي